Regulamin ceaa4life.pl

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Rozdz. 1. §1

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu oraz w Placówkach jest CEAA 4 Life Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852216, posiadająca NIP 9820383720, REGON 386631632, dalej jako „Usługodawca” , „Sprzedawca”, adres elektroniczny:

www.ceaa4life.pl

Sposoby porozumiewania się użytkowników z CEAA 4 Life Sp. z o.o. są następujące:

 1. Korespondencja pisemna na adres ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź;
 2. Korespondencja pisemna na adres poczty e-mail: ceaa4lifekontakt@gmail.com
 3. Komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu +48 509 053 647 w sytuacji gdy numer jest poza zasięgiem należy kontaktować się za pomocą komunikatorów WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Messenger pod tym samym numerem telefonu.
 4. Komunikacja przez formularz kontaktowy na stronie   www.ceaa4life.pl/kontakt

Rozdz. 1. §2

 1. Usługodawca / Sprzedawca jest:

– podmiotem (organizatorem turystyki),o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

– podmiotem (Spółką z Ograniczona Odpowiedzialnością) zajmujący się produkcją oraz świadczącą usługi sprzedaży przedmiotów stałych takich jak odzież

– podmiotem (Spółką z Ograniczona Odpowiedzialnością) zajmującym się sprzedażą, importem i eksportem produktów stałych takich jak odzież, biżuteria, dekoracje do domu, książek itp.

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach Serwisu drogą elektroniczną, a także do pozostałych form komunikacji, takich jak przykładowo e-mail, lub inne formy kontaktu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), kontakt telefoniczny lub za pomocą komunikatorów elektronicznych.
 2. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo treść niniejszego regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin stworzony jest w czterech rozdziałach:

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Rozdział 2 – usługi Touroperatora

Rozdział 3 – sprzedaż przedmiotów stałych i elektronicznych

Rozdział 4 – Postanowienia końcowe

Rozdz. 1. §3

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną będące w Ofercie.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Oferta – informacje dotyczące warunków realizacji Usług Turystycznych, zamieszczane w Serwisie. Ta informacja stanowi zaproszenie do zakupu udziału w imprezie turystycznej. Nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze. Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. 

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Potwierdzenie Rezerwacji – potwierdzenie z Serwisu/Strony Internetowej Touroperatora, które potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem. Jest ono przesłane drogą elektroniczną w Serwisie/Stronie Internetowej oraz e-mailem wraz z pełnymi dokumentami umowy.

Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczony na stronie Serwisu pod adresem  www.ceaa4life.pl/regulamin

Rezerwacja – potwierdzenie zakupu rezerwacji Imprezy Turystycznej z serwisu CEAA 4 Life Sp. z o.o Touroperatora, które potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem;

Serwis – system informatyczny funkcjonujący w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem  www.ceaa4life.pl, umożliwiający:

– przeglądanie ofert turystycznych, złożenie Rezerwacji i dokonanie zakupu Usług i Imprez turystycznych, innych usług oraz ubezpieczenia podróżnego

– dokonanie zakupu ubezpieczenia od rezygnacji z Imprezy Turystycznej zakupionej w Serwisie ceaa4life.pl

– dokonania zakupu zwiększonego pakietu ubezpieczenia turystycznego na czas trwania Imprezy Turystycznej zakupionej w Serwisie.

– dokonania zakupu przedmiotów ruchomych oferowanych w serwisie takich jak książki, odzież, dekoracje do domu, biżuteria itp.

– dokonania zakupu przedmiotów elektronicznych takich jak e-book, audio-book, projekty graficzne, zdjęcia

– dokonania zakupu usług elektronicznych 

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ceaa4life.pl.

Sprzedawca/Usługodawca – CEAA 4 Life Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-312), ul. Pl. Zwycięstwa 2; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852216, posiadająca NIP 9820383720, REGON 386631632

Touroperator – organizator turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, to jest przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu;

Usługi Turystyczne – świadczenia realizowane przez Touroperatora, w tym Imprezy Turystyczne oferowane poprzez Usługodawcę poprzez Serwis.

Użytkownik/Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług CEAA 4 Life Sp. z o.o poprzez Serwis 

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana przez Touroperatora i Użytkownika w oparciu o którą Touroperator za zapłatą ceny przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia Usług Turystycznych określonych w Ofercie;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa Turystyczna -Usługa świadczona przez Touroperatora na rzecz Użytkownika/Usługobiorcy/Klienta. 

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Warunki Uczestnictwa – warunki świadczenia Usług Turystycznych obowiązujących u Touroperatora.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Zamówienie Imprezy Turystycznej– zamówienie dokonane przez Użytkownika na stronie Serwisu, w której dokumenty są przygotowane na podstawie aktualnej oferty Touroperatora, które jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. Zamówienie wymaga potwierdzenia u Touroperatora dostępności miejsc po dokonaniu wpłaty przez użytkownika. 

Rozdz. 1. §4

 1. Do usług świadczonych objętych niniejszym regulaminem należą usługi związane z:
  1. dokonaniem Rezerwacji i zakupu Usługi Turystycznej.
  2. dokonaniem Rezerwacji i zakupu pozostałych usług oferowanych w Serwisie, a także usług dodatkowych (ubezpieczenia, transfery, zamówienia specjalne i inne).
  3. dokonania zakupu przedmiotów ruchomych oferowanych w serwisie takie jak książki, odzież, dekoracje do domu, biżuteria itp.
  4. dokonania zakupu przedmiotów cyfrowych takich jak e-book, audio-book, projekty graficzne, zdjęcia
  5. dokonania zakupu usług cyfrowych
 2. Do usług dotyczących zawierania umów ubezpieczenia podróżnego będzie miał zastosowanie Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia znajdujący się na stronie Serwisu pod adresem www.ceaa4life.pl/regulamin-ubezpieczenia

Rozdz. 1. §5

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

 (a) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

 (b) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz 

(c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceaa4lifebiuro@gmail.com

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków 

(a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 

(b) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceaa4lifebiuro@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź,

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

(a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

(b) dostęp do poczty elektronicznej; 

(c) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; 

(d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; 

(e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

8. Usługobiorca/Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdz. 1. §6

CEAA 4 Life Sp. z o.o dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało oczekiwania Użytkowników, jednak z przyczyn niezależnych od CEAA 4 Life Sp. z o.o, okoliczności siły wyższej, którym CEAA 4 Life Sp. z o.o nie mógł przeciwdziałać możliwe jest wystąpienie przerw, braku możliwości połączenia z Serwisem oraz usterek natury informatycznej w Ofercie.

Rozdział 2 – usługi Touroperatora

Rozdz. 2. §1

 1. Dokonując w celu zakupu i rezerwacji jakiejkolwiek Usługi Turystycznej Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia oraz opis miejsca zakwaterowania w oferowanej Usłudze Turystycznej.

Rozdz. 2. §2

 1. Prezentowane w Serwisie Oferty imprez turystycznych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do negocjacji warunków Usług Turystycznych z CEAA 4 Life Sp. z o.o Touroperatorem.

Rozdz. 2. §3

Zakupu Usługi Turystycznej można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu innych osób lub podmiotów. Osoba dokonująca jakichkolwiek czynności wobec CEAA 4 Life Sp. z o.o w imieniu i na rzecz innych osób lub podmiotów jest zobowiązana posiadać stosowne pełnomocnictwo zawarte w formie pisemnej z podmiotem na rzecz i w imieniu którego działa. Działanie jako pełnomocnik z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa lub bez ważnego pełnomocnictwa skutkuje zawarciem wszelkich umów we własnym imieniu i skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną chyba że podmiot w imieniu którego czynność została dokonana potwierdzi umocowanie działającego w terminie 2 dni liczonych od daty dokonania czynności. Osoba działająca w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana do przekazania swoim mocodawcom treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich innych klauzul informacyjnych otrzymanych od CEAA 4 Life Sp. z o.o. która ma prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji dla wszystkich innych uczestników.

 1. CEAA 4 Life Sp. z o.o ma prawo telefonicznego potwierdzania zakładanych przez Użytkowników Rezerwacji.

Rozdz. 2. §4

 1. Dokonując zakupu Usługi Turystycznej, Użytkownicy zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, dowód osobisty (EU) promesy wizowe, wizy lub inne dokumenty wymagane przez kraje, do których Użytkownicy się udają, a także spełniać inne wymogi niezbędne do pobytu w tych krajach. CEAA 4 Life Sp. z o.o zachęca do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Portal Gov.pl (www.gov.pl))
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży/Rezerwacji między Klientem/Użytkownikiem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym/Serwisie zgodnie z Rozdz. 1. §5 pkt. 3 Regulaminu. 
 3. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.1, CEAA 4 Life Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdz. 2. §5

 1. Administratorem danych wprowadzonych przez Użytkownika jest CEAA 4 Life Sp. z o.o. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityka Prywatności (będzie należało podlinkować)

Rozdz. 2. §6

 1. Cena Imprezy Turystycznej podana w Ofercie obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie.
 2. CEAA 4 Life Sp. z o. o informuje o możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia podróżnego poprzez Serwis.
 3. CEAA 4 Life Sp. z o. o informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego w przypadku chorób przewlekłych.
 4. CEAA 4 Life Sp. z o.o informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Rozdz. 2. §7

Jeżeli po dokonaniu Rezerwacji CEAA 4 Life Sp. z o. o. Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną Usługę Turystyczną, Rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów przez Użytkownika. CEAA 4 Life Sp. z o. o Touroperator w oparciu o obowiązujące u niego warunki uczestnictwa ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej Imprezy Turystycznej. K korzystając z Serwisu.

Rozdz. 2. §8

 1. Zgodnie z treścią warunków uczestnictwa Touroperatora cena Usługi Turystycznej może ulec zmianie, co może być spowodowane zmianą ceny paliwa lub zmianą dziennego kursu waluty obcej w sytuacji, gdy cena Usługi Turystycznej wyrażona była w różnych walutach, a także w przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa Touroperatora.
 2. Touroperator  CEAA 4 Life Sp. z o. o ma prawo do zmiany cen wynikających z ograniczonej liczby miejsc dostępnych w promocyjnych cenach oraz z polityki sprzedażowej Touroperatora oraz warunków uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

Rozdz. 2. §9

CEAA 4 Life Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do anulacji dokonanej Rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek usterek systemu informatycznego w Serwisie lub błędu systemu informatycznego Touroperatora zostały podane błędne ceny lub inne istotne elementy Umowy, w tym w opisie zarezerwowanej przez Użytkownika Usługi Turystycznej.

Rozdz. 2. §10

Procedura zawarcia Umowy poprzez Serwis na usługi turystyczne

 1. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia Umowy jest potwierdzenie Rezerwacji Stałej wysłane/dostarczone przez serwis CEAA4Life.pl po dokonaniu wymaganej opłaty i zaksięgowanej na koncie Touroperatora za Rezerwację w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia Rezerwacji przez Serwis Touroperator  CEAA 4 Life Sp. z o. o zwróci Użytkownikowi dokonane uprzednio wpłaty.
 2. Cena Produktu/Usługi Turystycznej/Rezerwacji uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego/Serwisu podana jest w USD lub EUR w zależności od oferowanego Produktu/Usługi Turystycznej. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu/Usługi Turystycznej będącego przedmiotem Zamówienia Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. CEAA 4 Life Sp. z o. o informuje o braku możliwości dodania do jednego koszyka dwóch lub więcej Produktów/Usług Turystycznych w różnych walutach. W przypadku chęci zakupu Produktów/Usług turystycznych w różnych walutach Wwymagane jest wtedy rozpoczęcie nowej procedury zakupu. W koszyku mogą się znajdować jedynie produkty z ceną w jednej walucie.
 4. Dokonując Rezerwacji pobierana jest część Ceny ostatecznej za Produkt/Usługę Turystycznąa. Wysokość procentowa kosztów Rezerwacji jest ujęta w ogólnych warunkach umowy  oraz jest widoczna na stronie Serwisu/ Sklepu internetowego jako należna kwota do zapłaty.
 5. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik zobowiązuje się dokonać reszty należnej wpłaty za uczestnictwo w Imprezie Turystycznej, o której mowa jest w dokumentach przesłanych przez Touroperatora wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji zawartej z Touroperatorem i w terminie tam wskazanym.
 6. Po dokonaniu rezerwacji w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów Rezerwacji.
 7. W przypadku gdy Użytkownik wykupił ubezpieczenie zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, wszelkie swoje roszczenia zwrotu kosztów poniesionych będzie kierował do biura obsługi klienta ubezpieczyciela, z którym taka umowa została zawarta. Wszelkie dane kontaktowe i procedura jest zawarta w umowie zawartej na świadczenie usług ubezpieczeniowych przez ubezpieczyciela.
 8. Po dokonaniu rezerwacji, w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z uczestnictwa w Imprezę Turystycznej Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeśli osoba na którą mają zostać przeniesione uprawnienia przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Użytkownik może skorzystać z możliwości przeniesienia uprawnień w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia CEAA 4 Life Sp. z o.o Touroperatora o skorzystaniu z przeniesienia uprawnień na inny podmiot o czym mowa w pkt 9 powyżej najpóźniej w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Powiadomienie musi nastąpić w formie pisemnej, ze wskazaniem danych podmiotu na który zostały przeniesione uprawnienia w zakresie odpowiadającym danym przekazanym CEAA 4 Life Sp. z o.o Touroperator przez Użytkownika w chwili rezerwacji. Za skuteczne powiadomienie uważa się wiadomość mailową skierowaną na adres poczty e-mail: ceaa4lifekontakt@gmail.com bądź korespondencję pisemną skierowaną na adres ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź 
 10. Dochowanie terminu 30 – dniowego o którym mowa w pkt 8 i 9 powyżej następuje w chwili, w której CEAA 4 Life Sp. z o.o Touroperator będzie miał możliwość zapoznania się z informacją o przeniesieniu uprawnień na inny podmiot, tj. z chwilą doręczenia korespondencji elektronicznej, upływu terminu przewidzianego na odbiór awizowanej korespondencji pocztowej (14 dni od chwili pierwszego awizowania).
 11. Touroperator może odstąpić od Umowy zgodnie z ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 12. Integralną częścią Umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte w ofercie oraz Warunki Uczestnictwa i Warunki Ubezpieczenia.
 13. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania niniejszegoy regulaminu.
 14. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Umowy na świadczenie Usług Turystycznych/Imprez Turystycznych przez Touroperatora.
 15. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 16. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania zgody na przetwarzanie danych przez CEAA 4 Life Sp. z o. o.
 17. Użytkownik podczas dokonywania Rezerwacji ma obowiązek upewnienia się czy dane wprowadzone do serwisu podczas Rezerwacji są poprawne.

Rozdz. 2. §11

W przypadku krótkiego czasu do rozpoczęcia realizacji Usługi Turystycznej, Rezerwacja wymaga wpłaty całej kwoty ceny również w przypadkach gdy nie doszło jeszcze do potwierdzenia Rezerwacji.

Rozdz. 2. §12

Ceaa4life.pl dopuszcza następujące formy płatności:

 1. Przelew bankowy

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem , Klient obowiązany jest do dokonania płatności i zaksięgowania środków na koncie CEAA 4 Life Sp. z o. o  w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży/Rezerwacji. W przypadku niedokonania wpłaty Rezerwacja zostaje automatycznie zdjęta a rezerwacja anulowana.

 1. Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe Przelewy24.pl

Rozdz. 2. §13

 1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na rachunek wskazany w dokumentach dotyczących Usługi Turystycznej otrzymywanych od ceaa4life.pl lub na rachunek bankowy CEAA 4 Life Sp. z o. o,
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową/debetową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej.

Rozdz. 2. §14

 1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami Usług Turystycznych oraz innych usług w ramach Serwisu, będą przesyłane do Użytkowników w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

Rozdz. 2. §15

Zmiana, bądź anulowanie Rezerwacji możliwe jest według Warunków Uczestnictwa określonych w umowie, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

Rozdz. 2. §16

Jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji, bądź anulacje, dokonywane po zawarciu Umowy, mogą wiązać się z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictw, które są doręczane Użytkownikowi wraz z Rezerwacją.

Rozdział 3 – sprzedaż przedmiotów stałych i elektronicznych

Rozdz. 3 §1

Procedura zawarcia Umowy poprzez Serwis na przedmioty ruchome oraz usługi inne niż zawarte w Rozdziale 2

Zawarcie Umowy Sprzedaży/Rezerwacji między Klientem/Użytkownikiem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym/Serwisie zgodnie z Rozdz. 1. §5 pkt. 3 Regulaminu.

 1. Umowa Sprzedaży Produktów będących napojami alkoholowymi może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
 2. Cena Produktu/Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego/Serwisu podana jest w USD lub EUR w zależności od oferowanego Produktu/Usługi. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu/Usługi będącego przedmiotem Zamówienia Klient jest informowany na stronach Serwisu/Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. CEAA 4 Life Sp. z o. o informuje o braku możliwości dodania do jednego koszyka dwóch lub więcej Produktów/Usług w różnych walutach. W przypadku chęci zakupu Produktów/Usług turystycznych w różnych walutach wymagane Wymagane jest wtedy rozpoczęcie nowej procedury zakupu. W koszyku mogą się znajdować jedynie produkty z ceną w jednej walucie.
 4. W Przypadku adresu dostawy innegoym niż na terenie UE są możliwe są dodatkowe opłaty wynikające z cła od towarów i usług w kraju dostawy. Użytkownik/Klient jest zobowiązany do dokonania tych opłat. Powyższe opłaty nie są wliczone w cenę produktu.

Rozdział 3. § 2

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Rozdz. 1. §5 pkt. 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego .

Rozdz. 3 §23

Sposoby i terminy płatności 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

– Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe Przelewy24.pl

– Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest przelewy24.pl-

– Płatność za pośrednictwem kart płatniczychKarty płatnicze: Visa i Mastercard

 1. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Rozdz. 3 §34

Sposoby, terminy dostawy oraz koszty.

Koszty dostawy:

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w sklepie internetowym nie są równoznaczne z tym, że towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa odmowa realizacji zamówienia.

Sposoby dostawy:

 1. Przesyłka kurierska 
 2. Przesyłka paczkomatowa

Terminy dostawy

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
 2.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– Termin dostawy produktu do klienta wynosi 2 do 10 dni roboczych od odebrania produktu przez kuriera w zależności od adresu dostawy.

– Jako dzień pierwszy realizacji zamówienia przyjmujemy dzień zaksięgowania środków na koncie sprzedawcy. Nie dłuższy niż 7 Dni Roboczych chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin.

Rozdz. 3 §54

Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceaa4lifebiuro@gmail.com.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć odpowiednio zapakowany w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami Produkt wadliwy na adres: ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź  W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Rozdz. 3 §64

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy zakupu produktu i usług innych niż produkty cyfrowe oraz usługi Operatora Turystycznego zwanymi Imprezami Turystycznymi.

Po zakupie produktów cyfrowych lub usług Operatora Turystycznego zwanymi Imprezami Turystycznymi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Nie wiem czy jest sens pisać to tutaj w tym miejscu dla zabezpieczenia się?

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceaa4lifebiuro@gmail.com.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

(1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

(2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

(3) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

(4) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

(5) Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź.

(6) Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego Produktu o czym mowa w pkt 5 powyżej tak, by zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom w transporcie.,

(76) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

d. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

(1)  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

(2)  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

(3)  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

(4)  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

-w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli 

– w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-zawartej w drodze aukcji publicznej

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zawarte w niniejszym Rozdz. 3 §4 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 4 maja 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną lub prawną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdz. 3 §74

Postępowanie dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 4 maja 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

Rozdział 4 – Postanowienia Końcowe

Rozdz. 4. §1

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z jakością Usług Elektronicznych przez serwis ceaa4life.pl:

– Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać poczty elektronicznej na adres: ceaa4lifebiuro@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Pl. Zwycięstwa 2; 90-312 Łódź,

– Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie reklamującego tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z reklamującym) oraz opis reklamowanego faktu lub Usługi.

Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych mogą być dłużej rozpatrywane.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.
 2. Reklamacje związane z jakością organizacji lub obsługi imprezy turystycznej oraz jakości świadczonych usług powiązanych należy składać bezpośrednio do lidera imprezy Turystycznej.
 3. O wszelkich problemach wynikających podczas trwania Imprezy Turystycznej uczestnik ma obowiązek informowania Touroperatora kontaktując się pod numerem tel. +48 509 053 647 w sytuacji gdy numer jest poza zasięgiem należy kontaktować się za pomocą komunikatorów WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Messenger pod tym samym numerem telefonu.

Rozdz. 4. §2

Rozdz. 2. §18

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

Rozdz. 4. §3

Rozdz. 2. §19

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CEAA 4 Life Sp. z o. o, rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według obowiązujących przepisów- siedziby CEAA 4 Life Sp. z o. o,.

Rozdz. 4. §4

Rozdz. 2. §20

CEAA 4 Life Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez CEAA 4 Life Sp. z o. o, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od CEAA 4 Life Sp. z o. o.

Rozdz. 4. §5

Rozdz. 2. §21

Korzystając z usług świadczonych przez CEAA 4 Life Sp. z o. o. Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Użytkownika jasne i zrozumiałe, i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Rozdz. 4. §6

Rozdz. 2. §22

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, Użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies. Wykorzystywanie plików cookies zostało szczegółowo opisane w Polityka Prywatnosci

Rozdz. 4. §7

Rozdz. 2. §23

CEAA 4 Life Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez CEAA 4 Life Sp. z o. o. nie krótszym jednak niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Użytkowników jak i zawarte wzajemne zobowiązania zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane wedle dotychczasowych postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Rozdz. 4. §8

Rozdz. 2. §24

Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.